Overige reglementen

Binnen onze vereniging kennen we vier reglementen

 • Afhangregeling
 • Baanindeling
 • Parkreglement
 • Introductieregeling

die alle tot doel hebben om ons park plezierig te laten verlopen. Ons park ziet er dankzij de inspanningen van de accommodatiecommissie fantastisch uit en we willen daar zuinig op zijn. Reglementen zijn niet altijd leuk en het mooist is als de samenwerking zo goed verloopt dat je daar niet naar hoeft te verwijzen. Ze fungeren als vangnet als het even niet vanzelf goed loopt. We gunnen elkaar allemaal een fijne plek op de baan.

Afhangregeling

Dit reglement behandelt de wijze waarop je het AFHANGBORD moet gebruiken en hoe je een speeltijd reserveert.

 1. Je hebt speelrecht als je met je ledenpas 2 spelers (enkelspel) of van 4 spelers (dubbelspel) via het elektronisch afhangbord de baan hebt gereserveerd. Het is mogelijk om van thuis uit al een reservering te maken voor een baan maar deze moet 15 minuten voor aanvang nog bevestigd worden via het afhangbord op ons park.         
 2. Banen kunnen gereserveerd worden voor verenigingsactiviteiten (competitie, toernooitjes, etc.) Ook kunnen trainers van onze tennisschool banen reserveren voor het geven van tennisles. De banen kunnen in het geval van verenigingsactiviteiten of tennisles niet door de leden worden gereserveerd. We proberen dit tijdig via het afhangbord kenbaar te maken.   
 3. Het bord heeft geen vaste begin- en eindtijden. De speelduur is zowel voor enkel- als voor dubbelspel 45 minuten. Als je niet wordt afgeschreven mag je op dezelfde baan verder tennissen. Het is niet toegestaan op dezelfde baan opnieuw af te hangen.
 4. Kijk eerst of er een baan vrij is. Is dat niet het geval dan "reserveer" je een baan door te kijken welke baan het langste bespeeld is. Het afhangbord geeft dit aan met de melding: eerstkomende vrije baan. Via de spelerspassen kun je de reservering bevestigen. Als je tijd is aangebroken, ga dan naar de baan en kondig aan dat de tijd van de spelers verstreken is. Wacht even tot er geveegd is en ga dan zelf spelen.
 5. Er kan alleen voor enkelspel gereserveerd worden als er geen wachtenden zijn. Men is tot dubbelen verplicht als de wachtenden daartoe de wens te kennen geven.
 6. De baanindeling bepaalt welke banen vrij te bespelen zijn. Er moet namelijk rekening worden gehouden met onderhoud, tennislessen, competitie en verenigingstoernooien. We hebben acht verlichte banen die de gehele dag gebruikt kunnen worden. Wel vragen we jullie ’s-avonds eerst gebruik te maken van de banen 1 tot en met 6. Deze banen worden verlicht met LED lampen, hetgeen veel voordeliger is voor de vereniging. Er zijn uiteraard drukke en rustige tijden. Wie zich daar even in verdiept, weet dat heel snel.
 7. De competitieleiders streven ernaar ook in de drukste tijden een baan vrij te houden voor de recreant. Dit kan in de competitieweekenden soms moeilijk worden gezien het grote aantal teams. De "technische" werking van het afhangbord hebben we naast het afhangbord opgehangen. Alle spelers moeten in ieder geval hun pasje door de reader die naast het afhangbord hangt swipen.

Baanindeling

Dit reglement geeft aan op welke manier er van onze acht banen gebruik gemaakt kan worden en welke banen gereserveerd zijn voor bepaalde doelen (jeugd, les, competitie). Voor het afschrijfsysteem zijn ALLE BANEN GELIJKWAARDIG. Het is dus niet zo dat een lid het recht heeft bij het afhangen een voorkeur aan te geven voor bijv. baan 1 (centre-court).

 1. Op alle dagen zijn de banen van 8.00 uur tot 23.00 uur vrij te bespelen voor ALLE LEDEN behoudens reserveringen i.v.m. lessen, onderhoud, competitie en toernooien.
 2. Het aantal banen dat mag worden gebruikt voor lessen, alsmede de tijdstippen waarop wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. We proberen dit weer te geven in het elektronische afhangbord.
 3. We gaan ervan uit, dat de leden zelf kennis nemen van de verenigingsactiviteiten (competities, toernooien enz.). In elk geval staan deze altijd tijdig in het clubblad "Out", op de website en in de ClubApp. In het algemeen moet men erop rekenen dat de competities (april en mei) op dinsdag en zaterdag om 10.00 uur en op zondag om ca. 09.00 uur beginnen. Vanaf ca. 17.00 uur zijn er op competitiedagen meestal wel weer banen vrij te bespelen.

Parkreglement

Zoals gezegd moeten we "zuinig" zijn op ons eigen tenniscomplex. De regels voor het gebruik van het "park" zijn eigenlijk heel eenvoudig en zeer vanzelfsprekend: het zijn eigenlijk gedragsregels.

 1. Op de banen mag uitsluitend· gespeeld worden met tennisschoenen die geschikt zijn voor gravel (dus geen loopschoenen met veel profiel).
 2. Het dragen van TENNISKLEDING op de banen is verplicht.
 3. Men is verplicht na elke partij de baan te slepen met het sleepnet, volgens de aangegeven methode van buiten naar binnen. Sleep de gehele baan dus ook buiten het speelveld. Sleep niet op een natte baan.
 4. Zorg ervoor dat de sleepnetten na het slepen in de hoek van de baan worden neergelegd of opgehangen.
 5. Deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken.
 6. De speelgerechtigde leden en de bezoekers dienen zorgvuldig om te gaan met alles wat op of aan het tenniscomplex toebehoort: afrastering, meubilair, beplanting, netten, sleepnetten etc.
 7. Indien door speelgerechtigde leden of bezoekers door welke oorzaak dan ook schade is toegebracht aan de baan of andere eigendommen van de vereniging, meld dit bij de kantinedienst. Deze schrijft het op in het calamiteitenboek van de accommodatiecommissie. Mocht de kantine gesloten zijn, stuur dan een email
 8. Het is verboden buiten de banen of de oefenkooi met tennisballen te spelen (er zijn nogal wat ruiten in het clubgebouw).
 9. Het is verboden op de afrasteringen te klimmen en de banen of de paden te bevuilen. Wees ook voorzichtig met de beplanting.
 10. De leden en hun introducés dienen behoorlijk om te gaan met alles wat tot het tenniscomplex behoort. Schade die wordt toegebracht kan zo nodig door het bestuur op de veroorzaker worden verhaald.
 11. Hinderlijk en onbehoorlijk gedrag zijn uiteraard verboden.
 12. Fietsen worden gestald en auto's geparkeerd op de daartoe aangewezen plaatsen. Plaats geen fietsen tegen het clubgebouw of op het terras. Er mag vanzelfsprekend op het complex níét gefietst of gebromd worden.
 13. Huisdieren hebben slechts toegang onder leiding en toezicht van de eigenaar en dienen aangelijnd te zijn.

Introductieregeling

Deze regeling biedt leden de mogelijkheid met vrienden, familie of kennissen een partijtje te spelen op het verenigingscomplex. Een introducé kan dus alleen spelen met een lid van de vereniging. Het is niet de bedoeling door middel van deze regeling buitenstaanders het recht te geven vrije banen te huren.

 1. Elk lid kan per dag ten hoogste 1 niet-lid introduceren.
 2. Deze introducé wordt "daglid' en koopt daartoe bij de bar een introductiekaartje ad € 5,-
 3. Een introducé kan maximaal 2 keer per jaar geïntroduceerd worden
 4. Lid en introducé kunnen vervolgens op de gebruikelijke wijze volgens het afhangreglement spelen.
 5. De mogelijkheid tot introduceren geldt uitsluitend overdag (tot 19.00 uur) en gedurende de weekeinden. Tijdens competities of verenigingsactiviteiten mag er niet geïntroduceerd worden.

Wij hopen van harte dat deze reglementen ertoe bijdragen dat elk lid zo volledig mogelijk gebruik kan maken van de rechten die het lidmaatschap biedt en dat vrede en tevredenheid binnen H.L.T.V. Juliana zullen heersen.